Начало Профил на купувача Открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. МИНА”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

Открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. МИНА”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „СВ. МИНА“ - ПЛОВДИВ ЕООД, съгл. техническата спецификация и условията на настоящата документация.

00551-2017-0005 27.11.2017 г.

  1. Обявление за поръчка 28.11.2017 г.
  2. Решение ОА-132/27.11.2017 г. за откриване на процедура 28.11.2017 г.
  3. Документация 28.11.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  1. Протокол № 1 / 19.01.2018 г. 22.01.2018 г.
  2. Протокол № 2 / 05.02.2018 г. 06.02.2018 г.
  3. Решение № ОА-14 / 06.02.2018 г. 07.02.2018 г.