Начало Профил на купувача Открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. МИНА”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

Открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. МИНА”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви подробно описани в техническата спецификация.

00551-2017-0002 03.07.2017 г.

  1. Обявление за поръчка 29.06.2017 г.
  2. Решение ОА-76/29.06.2017 г. за откриване на процедура 29.06.2017 г.
  3. Техническа спецификация 29.06.2017 г.
  4. Ценова оферта 29.06.2017 г.
  5. Документация 29.06.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  1. Разяснения по документацията, Изх.№ ОП-9/14.07.2017 г. 14.07.2017 г.
  2. Отговор на въпрос относно процедура, Изх.№ ОП-12/28.07.2017 г. 28.07.2017 г.
  3. Протокол № 1 / 17.08.2017 г. 18.08.2017 г.
  4. Протокол № 1 / 08.09.2017 г. 08.09.2017 г.