Начало Информация Съобщения

Съобщения

МБАЛ ,,Свети Мина'' ЕООД - Пловдив СПЕШНО търси да назначи:

МБАЛ ,,Свети Мина'' ЕООД - Пловдив търси да назначи СПЕШНО акушерки в АГО Весела

Обява

Уважаеми родители,

Детско отделение към МБАЛ”Св.Мина” организира лятна кампания за БЕЗПЛАТНИ консултативни прегледи на деца от 0 до 18 годишна възраст, всяка сряда от 10:00 до 16:00ч. Без предварително записване в Детски консултативен кабинет,ет.1,ул.Иван Вазов 59.

ПРОМОЦИОНАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ПАКЕТИ В ОФРМ:

7дневни:

1. солариум+частичен масаж-80 лв.

2. (по 2 процедури ежедневно)за лечение на напикаване в детска и юношеска възраст-50лв.

3. (по 3 процедури ежедневно)за лечение на заболявания на опорно-двигателен апарат и периферна нервна с-ма-50лв.

10дневни:

1.за лечение на гинекологични заболявания-50лв.

2.за лечение на Psoriasis и Vitiligo-50лв.

       РЕВМАТОЛОГИЯ:

 

       1. Капиляроскопия с конслултативен преглед - 60 лв.

       2. Капиляроскопия - 40 лв.

Обява конкурс за началници отделения в МБАЛ "Свети Мина"ЕООД

З А П О В Е Д

№ ОА - 110A

Гр.Пловдив, 01.06.2016 г.

             На основание чл.90 и чл.91 от КТ във връзка с чл.59 ал.(1) и чл.68 ал.3, и ал.7 от ЗЛЗ

 І. Обявявам : Конкурс за заемане на следните длъжности :

   

     1. Началник отделение” на „О А И Л”

    2. „Началник отделение” на отделение по „Ревматология”

     3. Началник отделение” на отделение по „Педиатрия”

    4. ,,Началник отделение” на отделение по „Акушерство и гинекология”

    5. ,,Началник отделение” на отделение по „Микробиологична лаборатория”

 

 ІІ. Определям: Изисквания за заемане на длъжността:

  1.Образователно – квалификационна степен „магистър по медицина”;

  2. Призната специалност по профила на отделението;

  3.Професионален опит – стаж по специалността минимум 5 години след придобиването й;

  4.Квалификация по „Здравен мениджмънт''препоръчителна съгласно ЗЛЗ.

 ІІІ. Определям : Необходими документи за участие:

   1.Заявление за участие в конкурса;

   2.Професионална автобиография;

   3.Диплома за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено ксерокопие;

   4.Диплома за придобита специалност по профила на отделението - нотариално заверено;

   5.Удостоверения за признати квалификационни курсове по специалността по здравен мениджмънт;

   6. Препис извлечение от трудовата книжка за трудов стаж ;

   7.Свидетелство за съдимост;

   8.Писмен проект по посочена тема.

 ІV. Определям: Начин на провеждане на конкурс:

              1. Кандидатите разработват писмена работа по профила на отделението, за което кандидатстват на тема: „Бизнес план на отделението за три-годишен период, съобразен с договор на НЗОК и утвърдените медицински стандарти от МЗ”;

                  2.Писменият проект се представя в отделен запечатан плик с надпис - №2, поставен в плика с изискуемите документи;

 3.При приемане на документите върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването им, а посочените данни се записват е подходящ регистър, за което на преносителя се издава документ;

4.На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът ще се проведе в два етапа:

А. Проверка на документи с обявените изисквания за допускане на кандидатите до втория етап на конкурса

Б. Оценка на представените проекти от допуснатите до втория етап на конкурса и събеседване с тях по темата;

5.Краен срок за подаване на документите е 14:00 часа в деловодството на боницата 30 календарни дни след публикуване в печата;

6.Конкурсът да се обяви в 7-дневен срок на интернет страницата на болницата, в централния или местния печат;

7.За датата и часът на започването, място на провеждане на конкурса кандидатите да бъдат уведомени писмено;

8.За резултатите от консурса кандидатите да бъдат уведомение писмено;

9.Договор ще се сключи с класиралия се на първо място място кандидат с оценка не по-малка от 4.50 за срок от 3 години;

Справки на тел.: 032/ 654 – 804

Адрес: гр. Пловдив, ул „Иван Вазов” № 59

д-р ГАЛИНА КАРАУЛАНОВА :

Управител на МБАЛ”Св.Мина”ЕООД

МБАЛ "Свети Мина" Пловдив - ЕООД търси да назначи

1. Лекари със специалност:

- ревматология

       -  кардиология

- ендокринология и болести на обмяната

- нефрология

- гастроентеренология

- педиатрия

2. Лекари без специалност;

 

тел. за информация: 032/654804

МБАЛ „Свети Мина” Пловдив – ЕООД търси да назначи лекар

 

 

МБАЛ „Свети Мина” Пловдив – ЕООД търси да назначи лекари за работа в Детско и неонатологично отделение 

тел. за информация: 032/654804

 

 

Още статии...