Начало Информация

Информация за пациента

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО МБАЛ „СВЕТИ МИНА” ЕООД РАБОТИ

 

Код Клинични пътеки Цени 
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 390
2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800
3 Оперативни процедури за задържане на бременност 128
4 Преждевременно прекъсване на бременността
4_1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително 146
4_2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода 230
5 Раждане 580
6 Грижи за здраво новородено дете 160
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 800
9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 900
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 200
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 2 750
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 420
32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда 462
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 345
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 700
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2 481
40 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп
40_2 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 553
41 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система
41_2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 400
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 545
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 431
68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт до 18 години 600
72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 579
74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 920
78 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет
78_1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 600
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит 420
89 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан
89_1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 466
90 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания
90_1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години 689
91_1 Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания при лица над 18 години 472
106 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции
106_2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 550
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 125
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2 134
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2 284
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 500
160 Нерадикално отстраняване на матката 1 024
161 Радикално отстраняване на женски полови органи 1 055
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 711
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 277
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 806
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 408
166 Корекции на преходимост и възстановяване на анатомия при жената 605
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 109
170 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6 800
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2 700
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1 621
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1 621
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2 453
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 2 600
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 939
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1 000
179 Оперативни процедури върху апендикс 558
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 426
182 Оперативни процедури при хернии 574
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 601
184 Конвенционална холецистектомия 1 127
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2 138
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 355
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 1 720
191 „Оперативни процедури върху далака“
191_1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 000
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1 200
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 1 100
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 200
195 Оперативно лечение при остър перитонит 2 000
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 375
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 714
199 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания 454
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 554
205 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение 1 330
208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 384
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца 350
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 400
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

100

 

 

Код Амбулаторни процедури Цени 
11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика (за лица под 18)

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика (за лица над 18)

91
22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 193
23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 256
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 58
26 Амбулаторни хирургични процедури 85
28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви 25
29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене 24
33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 12
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт 120
99 „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП .................................…“

 

P.S. Клинична пътека с минимален престой до 3 дни може да бъде изпълнена и приключена като АПр с наименование АПр „Предсрочно изпълнение на КП …“ и съдържание съгласно приложение № 12, в случай че в рамките на не по-малко от 12 часа от престоя на пациента в лечебното заведение по отношение на него са изпълнени всички задължителни дейности и са налице всички условия за дехоспитализация и е налице писмена оценка от лекар за липсата на медицински риск за пациента от приключването на дейността по КП.

За случай по КП, отчетен като АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП …“ по приложение № 11 на Наредба № 2 от 2016 г. се заплаща 60 % от цената на съответната КП.

Условия и ред за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури съгл Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54   ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa

Управление на болничния прием

Чл. 151. (1) За да бъде хоспитализиран за лечение по дадена КП, АПр и КПр, пациентът следва да е с непрекъснати здравноосигурителни права и да са налице следните условия:

1. индикациите за хоспитализация, включени КП, АПр и КПр;

2. лицето да е със заболяване, предвидено в блок „Кодове на болести за заболявания по МКБ 10“ на съответната КП, когато този блок е част от съдържанието на КП.

(2) В случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, същото се хоспитализира, като му се оказва БМП, ако възстанови правата си при условията и по реда на ЗЗО.

(3) При неизпълнение на условието по ал. 2 се прилага чл. 109, ал. 1 ЗЗО.

(4) При хоспитализация на осигурените лица в друга държава членка, държава от ЕИП или Конфедерация Швейцария, за които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност, както и лицата по международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна, представят копие от съответния удостоверителен документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, а при ползване на права на спешна и неотложна помощ – ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК.

Чл. 152. (1) Изпълнителят на БМП предоставя на РЗОК и обявява на достъпно място работния график на кабинетите в ДКБ/ПК, както и информация в журнал/папка за цените на медицинските изделия, които лечебното заведение осигурява по КП и АПр, съгласно чл. 82б ЗЗ, за които НЗОК заплаща/не заплаща.

(2) Изпълнителят на БМП обявява на общодостъпно място: имената на договорените КП, АПр и КПр, цените, които НЗОК заплаща за тях, както и видовете медицински изделия и цените, до които НЗОК заплаща за същите (в случаите, когато медицинското изделие е включено при изпълнение на диагностично-лечебния алгоритъм в КП).

(3) Здравноосигурените лица заплащат потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно.

(4) За оказаната БМП потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се заплаща от категориите лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО, както и от лицата със заболявания, посочени в приложение № 12 „Списък на заболяванията, при които ЗОЛ са освободени от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“ към НРД за медицинските дейности за 2015 г.


 

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО), Чл. 109


Чл. 109. (Изм.-ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 111 от 2004 г., бр. 101 от 2009 г., в сила от 1.02.2010 г.) (1) Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати

здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ, с изключение на неосигурените жени, на които са оказани акушерски грижи.

(2) (Изм. ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 28.12.2015 г.) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват, при условие че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 60 месеца.

(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски по ал. 2, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.

(4)Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

(5) Алинеи 1 -3 не се прилагат за лицата по чл. 40а.


Ценоразпис на МБАЛ "Свети Мина" 2016 г.

 

Лица освободени от потребителска такса - чл. 37 ал. 3 от ЗЗО

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2009 г.) От заплащане на сумите по ал. 1 се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 63 от Закона за Министерството на вътрешните работи, задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти.

Чл.37 от ЗЗО (4) (Предишна ал. 2, доп. -ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм., бр. 120 от 2002 г., доп., бр. 17 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 37 от 2008 г., в сила от 1.07.2008 г., доп., бр. 93 от 2009 г., предишна ал. 3, бр. 106 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 53 от 2014 г., изм. и доп., бр. 54 от 2014 г., в сила от 1.07.2014 г.) От заплащане на сумите по ал. 1 се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали; задържани под стража лица, задържани на основание

чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи; задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за при лагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти.


Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса

 

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) Чл.82

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:

1. медицинска помощ при спешни състояния;

2. (нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., доп., бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) профилактични прегледи и изследвания и акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение, по обхват и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) стационарна психиатрична помощ;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) осигуряване на кръв и кръвни продукт и;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) трансплантация на органи, тъкани и клетки;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) задължително лечение и/или задължителна изолация;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.

10. (нова - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г. ) асистирана репродукция.

(2) Всеки български гражданин ползва:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г. ) ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;

2. пълен обем от противоепидемични дейности;

3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.

(3) Децата до 16 - годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико -социални грижи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от държавния бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.