Начало Структура

Структура

Информация за отделенията на болницата.

Блок I Диагностично - консултативен

 1. Спешен кабинет.
 1. Приемни кабинети:
 • Вътрешни болести
 • Кардиологичен
 • Ревматологичен
 • Нефрологичен
 • Хирургичен
 • Детски болести
 • Акушерски
 • Гинекологичен
 1. Консултативни кабинети:
 • Офталмологичен
 • Оториноларингологичен
 • Неврологичен
 • Гастроентерологичен (горна и долна скопия)
 • Преданестезиологичен
 • Диабетен център
 1. Кабинети за функционална и специализирана диагностика:
 • Кабинет за извършване на велоергометрични тестове;
 • Кабинет за извършване на ехографска диагностика и Доплер-сонографски изследвания;
 • Кабинет за извършване на оториноларингологична диагностика (аудиометрия и тимпанометрия);
 • Кабинет за извършване на офталмологична диагностика (компютърна периметрия и лазер-терапия);
 • Кабинет за ФИД /спирометрия/;
 • Остеодензитометричен кабинет;
 1. Отделения без легла:
 • Отделение по образна диагностика - с второ ниво на компетенстност, в съотвествие с утвърдения медицински стандарт;
 • Отделение по клинична патология;
 1. Клинико диагностични структури:
 • Клинична лаборатория - с второ ниво на компетенстност, в съотвествие с утвърдения медицински стандарт.
 • Микробиологична лаборатория - с второ ниво на компетенстност, в съотвествие с утвърдения медицински стандарт по микробиология.

Блок ІІ Стационарен

 1. Отделение по вътрешни болести - с второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по вътрешни болести, както следва:
 • дейност еднокринология и болести на обмяната
 • дейност нефрология
 • дейност гастроентерология
 1. Отделение по кардиология – с второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по кардиология, дейност неинвазивна функционална кардиологична диагностика и дейност интензивно кардиологично лечение. Отделението е база за обучение на лекари специализанти.
 1. Отделение по ревматология - с второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт по ревматология. Отделението е база за обучение на лекари специализанти.
 1. Отделение по анестизиология и интензивно лечение /ОАИЛ/ – с второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт ,,Анестезия и интензивно лечение’’.
 1. Отделение по хирургия – с второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдените медицински стандарти по хирургия. Операционен блок:
 • Операционна зала за септични операции;
 • Операционна зала за асептични операции;
 • Операционна зала.
  1. Отделение по акушерство и гинекология – с второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт,, Акушерство и гинекология’’ -болнични легла, в т.ч. гинекологични, родилни, патологична бременност
  2. • Дейност неонатология – с първо ниво компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт ,,Неонатология’’
 • -Операционен блок;
 • -Предродилна зала;
 • -Родилна зала;
 • -Операционна зала за гинекологични операции;
 • -Операционна зала за акушерски операции;
 • -Септична зона.
 • 7. Отделение по педиатрия – с второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт,, Педиатрия’’ - болнични легла, в т. ч. интензивни, за лечение на деца от 0-1 г., за лечение на деца от 1-18 г.
 • 8. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – с първо ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт,, Физикална и рехабилитационна медицина’’

Блок ІІІ Административно-стопански

 1. Управление:
 • Управител
 • Заместник управител по медицинската дейност
 • Контрольор по реда на чл. 144 от ТЗ
 • Главна мед. сестра
 • Технически секретар
 • Контрольор по СФУК
 • Юрисконсулт
 1. Администрация:
 • Отдел “Информационен”
 • Отдел „Човешки ресурси”
 • Отдел “Финансово-счетоводен”
 • Отдел “Стопански дейности”:
  • Сектор “Ремонтно-техническа служба”;
  • Сектор “Автотранспорт”;
  • Сектор “Парна централа”;
  • Сектор “Стерилизационна”;
  • Сектор “Болнично бельо”;

Блок ІV Болнична аптека

 1. Болнична аптека

 

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ ,,Свети Мина'' ЕООД - Пловдив